Mnova NMR Predict


Dokładne przewidywanie widm 1H i 13C NMR ze struktury chemicznej oraz innych nuklidów


Mnova NMR Predict Desktop pozwala na przewidywanie widm 1D (1H, 13C, 15N, 19F, 31P, 17O, 29Si) i HSQC od struktury molekularnej (pliki ChemDraw, Isis Draw, ChemSketch) w ramach Mnova. Daje możliwość łatwego łączenia i porównywania danych eksperymentalnych i przewidywania widm w ramach przepływu pracy.

Predykcja widma 13C NMR
Przewidywanie przesunięcia chemicznego 13C jest wykonywane w module Mnova NMRPredict przy użyciu dwóch różnych procedur, które są następnie poddawane tzw. predykcji „Best”, mającej zadecydować o finalnym wyniku. Algorytm tej predykcji korzysta z wielu reguł heurystycznych dla każdego indywidualnego atomu węgla.


Predykcja widma 1H NMR
Predykcja widma 1H NMR przebiega podobnie do przypadku widma 13C. Na początku wykonywany jest algorytm predykcji, który jest oparty na stabelaryzowanych danych przesunięć chemicznych dla różnych struktur skorygowanych dodatkowo o wpływ sąsiadujących podstruktur lub grup funkcjonalnych. Dla danej cząsteczki, automatycznie przypisywane są odpowiednie podstruktury zgodnie z hierarchią. Te podstruktury są podstawą do finalnej predykcji przesunięć chemicznych.

Ponadto wykonywana jest uzupełniająca predykcja w oparciu o ładunki atomów i efektów sterycznych. Algorytm ten nosi nazwę Charge i został stworzony z zaangażowaniem w to mechanizmów sieci neuronowych plus obliczeń teoretycznych z szerokiego zakresu efektów podstawników. Finalnie następuje wyznaczenie predykcji uśrednionego widma.

W końcu wykonywany jest algorytm Best 1H NMR, analizujący indywidualnie przesunięcia chemiczne i decydujący który jest finalnym wynikiem operacji predykcji.


Do działania Mnova Predict niezbędne jest posiadanie modułu Mnova NMR

Script logo