Mnova RM


Prosta ekstrakcja danych spektroskopowych oraz chemicznych danych kinetycznych.


Mnova czyni analizy danych RM prostszymi, oferując zaawansowany pakiet oprogramowania do tego, co może w analizie danych może być nieco skomplikowane.
  • NMR jest kompletnym narzędziem analitycznym, ponieważ nie wymaga dodatkowej pracy, ani informacji na temat struktury związku aby dokonać charakterystyki widma
  • wszechstronny zestaw narzędzi importu danych eksperymentalnych gromadzonych na wyjściu spektrometru
  • wysokospecjalistyczne narzędzie do obróbki danych sprawia, że są one odpowiednio przygotowane do dalszej analizy i ekstrakcji
  • wbudowane narzędzie kreślenia krzywej koncentracji w domenie czasowej jest idealnym sposobem do analizy kinetyki reakcji
  • proste analizy mogą być jeszcze prostsze, dzięki pomocy kreatora, który krok po kroku przeprowadzi użytkownika przez cały proces
  • finalna kontrola procesu i maksymalizacji wydajności reakcji chemicznej, gromadzenia danych i analizy danych w czasie rzeczywistym

Monitorowanie reakcji w czasie rzeczywistym
Możliwość podłączenia Mnova RM do spektrometru i monitorowanie reakcji prowadzonej w pełnej automatyzacji i bez interwencji użytkownika tak, że parametry kinetyczne reakcji i punkty końcowe są określane tak szybko, jak dane pojawiają się w aplikacji


Generowanie krzywej kinetycznej
Mnova RM daje możliwość pracy z wykorzystaniem danych reakcji w postaci stężenia w osi czasu.

Sposoby akwizycji danych mogą się różnić, ale Mnova daje elastyczność w importowaniu danych. W przypadku gdy widma 1 H i 19F uzyskuje się w różnych punktach czasowych, Mnova pozwala oddzielać surowe dane w oddzielne analizy kinetyczne. Czas w którym zarejestrowano każde widmo można odczytać i wykorzystać do tworzenia ostatecznej osi x na wykresie kinetycznym.

Akwizycja danych NMR jest często wykonywana w bardzo trudnych warunkach, które wymagają znaczących wyzwań technologicznych.

Mnova zapewnia szereg algorytmów wyrównywania pików. Z drugiej strony, użytkownicy mogą wykorzystać nową funkcjonalność graficzną tj. przesuwanie i zmienianie rozmiaru obszaru integracji czasu przebiegu reakcji. Jest to intuicyjny proces, który gwarantuje, że jedynie regiony w których występują sygnały zostaną zintegrowane.

Integracja multipletów jest automatycznie przekształcana w stężenie substancji przy użyciu prostych narzędzi, takich jak określenie stężenia wyjściowego dla danego gatunku lub w stosunku do piku reprezentującego znaną, stałą koncentrację. Produktem końcowym analizy jest seria wykresów stężenia w osi czasu.

Wreszcie, krzywą kinetyczną punktów danych można dopasować do konkretnej funkcji matematycznej w celu określenia parametrów kinetycznych.


RM Wizard
Znajduje zastosowanie w sytuacji, w której monitorowanie reakcji jest stosowane w środowisku produkcyjnym do zbierania danych przy wykorzystaniu kriogenicznego magnesu nadprzewodzącego. Przetwarzanie danych i analiza ilościowa QA może być wykonana przez analityków posiadających stosunkowo małe doświadczenie w analizie widm NMR, a standardowa procedura musi być przestrzegana.

Alternatywnie może się zdarzyć sytuacja, że osoba wykonuje analizy NMR ale potrzebuje przeprowadzić "jednorazowy" eksperyment Monitorowania Reakcji i nie ma sensu -uczenie się tej funkcjonalności. W tej sytuacji, funkcja kreatora ułatwi cały proces analizy.

Do działania Mnova RM niezbędne jest posiadanie modułu Mnova NMR

Script logo