Nowości Mbook 2.1



Nowości w Mbook 2.1
 • Nowe narzędzie do magazynowania chemikaliów
 • Możliwość importu reakcji z ChemDraw
 • Opcja tworzenia stopki dla raportów
 • Ulepszenia w reakcjach stechiometrycznych
 • Wprowadzona rola Gościa dla osób odwiedzających MBook

Zintegrowany edytor cząstek MarvinSketch
 • tworzenie bardziej złożonych struktur np. soli, związków metali, roztworów, odczynników, enzymów
 • proste operacje kopiuj&wklej z zewnętrznych pakietów edycji struktur np. ChemDraw
 • automatyczne nazewnictwo związków zgodne z IUPAC (Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej)


Wbudowane narzędzie weryfikacji struktur
Mbook Verify potrafi ocenić szereg elementów (GSD, rozpoznane rozpuszczalniki, stopnie podobieństw, predykcję multipletów i przesunięć chemicznych), a następnie dokonuje oceny (scoringu) stosując finalne odpowiedzi "tak”, „nie”, „nie wiem".
Dzięki temu Mbook jest potężnym narzędziem kontroknym wspomagającym chemików w weryfikacji struktur korespondujących z ich danymi eksperymentalnymi zarówno w trybie pojedynczym jak i seryjnym.
Aplikacja umożliwia dokonanie wyboru wstępnej czystości (niska/normalna/wysoka) oraz uruchomienie procesu weryfikacji używającej w tle możliwości modułu Mnova Verify.

Nowy piękny interfejs
Oprócz nowego wyglądu, Mbook potrafi teraz dostosować się do rozmiaru ekranu, optymalizując dostępne miejsce na wyświetlaczu. Mbook został wyposażony w ulepszony układ graficzny (layout), w celu możliwości dostosowania do dowolnego rozmiaru ekranu.


Zintegrowane narzędzia wizualizacji widm
Narzędzia wizualizacji są obecnie zintegrowane w MBook. Wybór obszarów wokół widm, powrót do pełnego widoku, zwiększanie lub zmniejszanie widoku widm wykonywane są w prosty sposób z poziomu ELN (Electronic Lab Notebook).


Pozostałe nowości
 • wyświetlanie metadanych dotyczących parametrów pozyskania widm NMR
 • możliwość wyboru ulubionych eksperymentów i oznaczenie ich jako „Istotnych eksperymentów” w późniejszych wyszukiwaniach
 • możliwość wczytania surowych danych dla wielu widm w spakowanym pliku
 • możliwość generowania raportów reakcji
 • nowy manual dostępny w trybie online
  Link do Mbook 2.0 Manual

Film ilustrujący nowe cechy Mbook 2.1

Script logo