Przykłady użycia

Rozwiązanie Enterprise Automation Solution wykorzystywane jest przez wiele firm z branż farmaceutycznej w różnych obszarach prac analitycznych. Poniżej przedstawione rzeczywiste przykłady automatyzacji takich zadań.

Wsadowa (zautomatyzowana) weryfikacja struktur
Możliwe jest użycie programu Mnova do przetwarzania wszystkich posiadanych danych NMR oraz MS i sprawdzania ich dopasowania do proponowanych struktur. Enterprise Solutions pozwala np. procesowanie danych dla związków których syntezy pracownicy firmy dokonują każdego dnia lub dla wszystkich związków pochodzących z zewnętrznych źródeł (biblioteki danych przesiewowych, syntezy przeprowadzane w innych firmach, nabywane biblioteki związków itp.).

Wsadowe przetwarzanie baz danych
W przypadku danych analitycznych dla wszystkich związków gromadzonych w firmie od lat, możliwe jest użycie wtyczki Mnova DB, służącej przechowywaniu, indeksowaniu i przeszukiwaniu danych analitycznych, do dzielenia się zgromadzoną wiedzą oraz możliwością jej wykorzystania przez innych pracowników organizacji. Mnova Database Enterprise Automation Solution pozwala na automatyczne (bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji użytkownika w proces) przetwarzanie widmowe posiadanych baz danych oraz udostępnianie ich innych osobom.

Wsadowe wyznaczanie stężeń
Rozwiązanie pozwala na mierzenie stężeń próbek przechowywanych z użyciem Mnova NMR i MS. Wiele związków w posiadanych bibliotekach chemicznych może być zdegradowanych lub być z wytrąconymi osadami lub też ich stężenie może być niewłaściwe w porównaniu z ich wytworzeniem. W takich przypadkach można uruchomić ilościową analizę 1H NMR lub chromatografie cieczową ze spektrometrem masowym (LC-MS) dla posiadanych związków oraz użyć rozwiązania Enterprise Solutions w celu automatyzacji całego procesu przetwarzania.

Script logo