Mnova BioHOS


Moduł zaprojektowany we współpracy z firmą Bruker BioSpin wspierający potrzeby analityczne w zakresie oceny jakości leków biologicznych z wykorzystaniem danych spektralnych 2D NMR


Mnova BioHOS jest przeznaczony do analizy NMR leków bioterapeutycznych, takich jak przeciwciała monoklonalne. Widma 2D NMR próbek odniesienia są porównywane z widmami każdej próbki testowej przy użyciu odcisku palca lub określenia podobieństwa widmowego.


Główne własności
 • Moduł obejmuje trzy opublikowane i zaakceptowane metody przeprowadzania analizy:
  • Analizę Głównych Składowych PCA (Principal Component Analysis) – nienadzorowana chemometria
  • Porównywanie struktury wyższego rzędu ECHOS (Easy Comparability of Higher Order Structure) – prosta reprezentacja różnic widmowych
  • Wykrywanie różnic przesunięć chemicznych CCSD (Combined Chemical Shift Difference) – liczba reprezentująca przesunięcia w pozycjach szczytowych
 • Ocena jakości leków biologicznych z wykorzystaniem danych spektralnych 2D NMR
 • Intuicyjny interfejs użytkownika
 • Doskonałe możliwości i algorytmy fundamentalne
 • Interaktywność pomiędzy wynikami analiz, a samymi danymi spektralnymi
 • Ocena podobieństwa między lekiem, a materiałem referencyjnym, umożliwiająca szybką ocenę pozytywną / negatywną

Porównywanie struktury wyższego rzędu ECHOS
 • Porównanie intensywności w par punktów o tych samych współrzędnych w widmie odniesienia i widmach testowych
 • Obliczanie na wykresie linii regresji dla punktów. Ręczna i automatyczna eliminacja szumu
 • Dostosowywanie progu dla osadów

Wykrywanie różnic przesunięć chemicznych CCSD
 • Wybrane piki w widmie referencyjnym są dopasowywane do pików w danych testowych i obliczana jest łączna różnica przesunięć chemicznych (średnia oraz na parę pików)
 • Obliczanie średniego CCSD dla każdego spektrum testowego, celem uszeregowania ich według podobieństwa z odniesieniem
 • Wykreślanie wartości CCSD i stosunku amplitudy dla pary pików i sprawdzanie odpowiednich obszarów spektralnych z użyciem jednego kliknięcia myszki

Analiza Głównych Składowych PCA
 • Dedykowane funkcje zarządzania danymi, w tym: dostosowanie parametrów przygotowania, czyszczenie danych w celu zmniejszenia ich rozmiaru, przeprowadzanie kontroli integralności, filtrowanie, normalizacja i skalowanie
 • Wyniki PCA dostępne są na interaktywnych wykresach zawsze połączonych z widmami
 • Dostępne różne szablony dla wykresów wariancji, oddziaływania i wyników


Script logo