Moduły zaawansowane

Opcjonalne, zaawansowane wtyczki do programu Mnova
 • Mnova NMR Predict

  Dokładne prognozowanie widm 1H i 13C NMR ze struktury chemicznej. Możliwe także przewidywanie innych nuklidów. Moduł NMR Predict Desktop w połączeniu z Mnova NMR pozwala zautomatyzować zadania.
 • Mnova Verify

  Automatyczna weryfikacja struktury. Celem Mnova Verify jest ocena danych analitycznych i wydanie opinii, czy są one zgodne ze strukturą zaproponowaną przez użytkownika.
 • Mnova qNMR

  Metoda qNMR w programie Mnova umożliwia wykonanie optymalnej i zautomatyzowanej analizy danych. Wykorzystanie modułu zapewnia analizę pojedynczych związków celem określenia stężenia lub czystości.
 • Mnova DB

  Skuteczna, w pełni zintegrowana, multiśrodowiskowa platforma do przechowywania, indeksowania i przeszukiwania danych analitycznych (NMR, LC / GC / MS oraz struktur molekularnych)
 • Mnova RM

  Zaawansowany pakiet oprogramowania, który dokonuje analizy danych z monitorowania reakcji. Moduł ułatwia ekstrakcję danych spektroskopowych oraz chemicznych danych kinetycznych.
 • Mnova Screen

  Mnova Screen jest automatycznym narzędziem do analizy danych z badań przesiewowych i analizy oddziaływań białko-ligand. Oferuje elastyczność analizy i raportowania wyników
 • Mnova SMA

  Otwarta architektura do analizy prostych mieszanin metodą NMR. Moduł wymaga środowiska Mnova NMR
 • Mnova PhysChem

  Oprogramowanie do prognozowania właściwości fizykochemicznych, stworzone dzięku partnerstwu Mestrelab Research i firmy Origenis GmbH.
 • Mnova Structure Elucidation

  Prosta i wydajna droga do objaśnienia struktury cząsteczek poprzez analizę NMR
 • Mnova Binding

  Analiza perturbacji przesunięć chemicznych (CSP) w opracowywaniu nowych leków
 • Mnova IUPAC Name

  Tworzenie nazw struktur cząsteczek na podstawie rysowanych modeli molekularnych
 • Mnova BioHOS

  Analizy służące określeniu struktury wyższego rzędu leku biologicznego
 • Mnova StereoFitter

  Analiza konformacyjna i konfiguracyjna 3D z wykorzystaniem widm NMR
 • QC Profiling

  Zautomatyzowane rozwiązanie do kontroli jakości reakcji
Script logo